Αποστολή

To Κέντρο Καινοτομίας “Open” ιδρύθηκε στα τέλη του 2015, με στόχο να ‘ανοίξει’ την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην καινοτομία, στις νέες ιδέες, στη δικτύωση και στη γνώση. Δεν είναι μια γραφειοκρατική δομή, αλλά ένα δίκτυο ανθρώπων και ομάδων που φιλοδοξούν να παράγουν κοινωνικό όφελος με άξονα τις έξυπνες, δημιουργικές και καινοτόμες εφαρμογές σε όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής.

Στόχος του Κέντρου είναι να μετεξελιχθεί σε μια ζωντανή κοινότητα ανθρώπων και οργανισμών που δουλεύουν με ενθουσιασμό πάνω σε προκλήσεις της καθημερινότητας χιλιάδων πολιτών και μεταλαμπαδεύουν τη γνώση και την εμπειρία τους και σε άλλες περιφέρειες και δήμους της χώρας.

Βασική αποστολή του Κέντρου είναι να προάγει την καινοτομία για το δημόσιο συμφέρον πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Στερεάς Ελλάδας, να φέρει κοντά και άλλες Περιφέρειες και Δήμους, εντός και εκτός της Ελλάδας. Επίσης, αποστολή του είναι να συμβουλεύει, να επικουρεί και να δικτυώνει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με καλές πρακτικές από επιτυχημένες δημόσιες πολιτικές, πρωτοβουλίες, συνέργειες μεταξύ διοίκησης και Κοινωνίας των Πολιτών, Ινστιτούτα, Διεθνείς Οργανισμούς και ΜΚΟ από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.

Δημιουργεί και υποστηρίζει δίκτυα ανθρώπων γύρω από θέματα δημοκρατικής και οικονομικής διακυβέρνησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Φέρνει κοντά καινοτόμους ερευνητές, επιχειρηματίες και ειδικούς με τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις για τη δημιουργία πολιτικών και εφαρμογών που εστιάζουν σε λύσεις. Εφόσον έχει τη δυνατότητα παρέχει χώρους και υλικοτεχνικές υποδομές που βοηθούν τη συνεργασία τοπικών κοινοτήτων και ομάδων πολιτών με τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις.

Στελεχώνει εργαστήρια ανάλυσης και κοινωνικής καινοτομίας, οργανώνει διαγωνισμούς και υποστηρίζει έργα που βοηθούν την Περιφέρεια να εξοικονομήσει πόρους και ταυτόχρονα να αναβαθμίσει το κοινωνικό της κεφάλαιο, μέσα από την εισαγωγή δράσεων με στοχευμένο και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

Προσφέρει προγράμματα και τεχνικές αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των δήμων και των Περιφερειών, προάγοντας τη χρήση δεδομένων, μεθόδων συνεργατικότητας, αποτελεσματικότητας, λογοδοσίας και ενίσχυσης της συμμετοχής του πολίτη στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή παρεμβάσεων με κοινωνικό αντίκτυπο.

Ευρύτερα, το Κέντρο φιλοδοξεί να αναπτύξει δομές έρευνας, ανάλυσης, δικτύωσης, δημοσιότητας, κατάρτισης και παροχής καλών πρακτικών και προγραμμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αφορούν στους τομείς:

 • Δημοκρατίας και Συμμετοχής του Πολίτη
 • Διαφάνειας και Λογοδοσίας
 • Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Ανθρώπινου δυναμικού, Έρευνας, Παιδείας & Κατάρτισης
 • Επιχειρηματικότητας & Νέας οικονομίας
 • Μεταφορών-υποδομών
 • Κοινωνικής Οικονομίας
 • Τεχνολογικής καινοτομίας, πληροφορικής και επικοινωνίας
 • Αειφορίας και περιβαλλοντικής προστασίας
 • Συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
 • Συνεργειών δημοσίου και Κοινωνίας των Πολιτών
 • Πολιτισμού και Τοπικής Ανάπτυξης κ.α.

Το “Open” χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Δείτε την Ιδρυτική του Πράξη